Heel Nederland heeft slechts één standpunt: ‘De mens en al dat leeft centraal stellen, daarna komt het economisch belang.’

Verder heeft Heel Nederland aandachtspunten. Met het innemen van een standpunt kan men de neiging hebben om deze te volgen, wat er ook gebeurt. Dit gaat vaak ten koste van de veranderingen die het leven nu eenmaal met zich meebrengt.

Het bijstellen van een mening is geen kwestie van draaien, maar rekening houden met nieuwe omstandigheden. In de politiek wordt dit draaien genoemd. In het dagelijks leven heet dit wijs en verantwoordelijk. Onderstaande strip weet dit heel goed weer te geven. (Klik voor grotere afbeelding).

Aandachtspunten zijn verbeterpunten, je maakt een actieplan, je onderzoekt, je neemt maatregelen, je brengt in orde wat niet goed gaat, je zorgt er voor dat het ‘heel’ wordt!
Heel Nederland vindt dat er in de basis van Nederland veel goed is. De uitwerking kan vaak wat  zorgvuldiger en soms ontbreekt de deskundigheid. De complexiteit van bepaalde maatregelen verdient dan ook zorgvuldige aandacht. Het is tijd voor eenvoud en vertrouwen!

Mens en Maatschappij

 • Een samenleving waarin voor ieder leefruimte is om zich te ontplooien en ons welzijnsniveau te beleven, ongeacht culturele achtergrond, religie of economisch niveau.
 • Geen betutteling meer, maar  bestuurders die vertrouwen in ons Nederlanders hebben en ervaren waar wij toe in staat zijn. Een maatschappij creëren met verantwoordelijke, zelfstandige en bewust levende mensen. Door de mens centraal te stellen en daarna pas iets anders. En dit in alle onderdelen van onze samenleving.
 • Ziekteverzuim terugdringen door overstap naar ander beroep/werk eenvoudig te maken door de mogelijkheid van betaald  ‘vrijwilligerswerk’.
 • Leidinggevenden dienen inhoudelijk op de hoogte te zijn van wat er op de werkvloer gebeurt. Mensen dienen zich gesteund te voelen door hun manager.

Jeugd en Onderwijs

 • Eigen verantwoordelijkheid van kinds af aan stimuleren. Leerplicht vanaf zes jaar.
 • Basisinkomen voor eenoudergezin tot vierjarige leeftijd van het kind, daarna halveren tot zesjarige leeftijd.
 • Kleinere scholen en kleinere klassen. Leersysteem vanaf basisonderwijs aanpassen aan doe- of leerkarakter van het kind, alsmede hooggevoelige kinderen.
 • Vakken als Religie, Mens/Maatschappij, Multiculturele samenleving, etc. vanaf basisonderwijs doceren. Meer geld voor onderwijs.
 • Jongeren voorbereiden op het ouderschap en het aangaan van een relatie.

Zorg

 • Overhead en staffuncties in de Zorg tot een minimum terugbrengen.
 • Mantelzorgers ondersteunen door middel van betaald verlof.
 • Ziektepreventie bevorderen via actieve voorlichting.
 • Meer tijd voor persoonlijke aandacht voor de patiënt bij medici en hulpverlening.

Veiligheid

 • Vertrouwenspersoon op x-aantal inwoners. Bestrijding eenzaamheid. Geen aparte woongebieden voor bepaalde groeperingen.
 • Geen betutteling van jongeren, maar de eigen verantwoordelijkheid stimuleren. Respect en waardering voor anderen in de samenleving al van jongs af aan bevorderen. Bijvoorbeeld  d.m.v. voorlichting in het onderwijs, etc. zonder dat dit afgedwongen wordt door regelgeving.

Milieu

 • Een gezond milieu, waarbij de natuur en het natuurlijke een grote plaats inneemt in ons leven.
 • Agrariërs in staat stellen om zo ecologisch mogelijk hun bedrijf uit te oefenen.

Energie

 • Heel Nederland pleit er voor om zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke energiebronnen. Dit dient zo veel mogelijk selfsupporting te zijn en niet door middel van hoge subsidies.

Voeding

 • De gezondheid van de mens is onder meer afhankelijk van goede voeding. Natuurlijke en biologische voeding zijn van oorsprong de beste bronnen. Actieve voorlichting hierover is van groot belang voor onze gezondheid.
 • Voeding met schadelijke E-nummers belasten met hoog OB-tarief. Biologische voeding met laag OB-tarief.

Belastingen

 • Huidige belastingstelsel handhaven totdat een gedegen onderzoek is gedaan naar een beter systeem. Geen verhoging van belastingen om de Staatsschuld te bestrijden, maar bezuinigen op diverse kostenposten, met uitsluiting van Onderwijs.
 • Hypotheekrente aftrek handhaven, verplichte aflossing invoeren.

Infrastructuur

 • Wegen efficiënter gebruiken, bijvoorbeeld spitsstroken definitief maken en daar waar nodig wegen aanleggen.
 • Openbaar vervoer stimuleren door op bepaalde dagen gratis beschikbaar te stellen en gratis  voor jongeren en ouderen.

Terugbrengen van Staatsschuld

 • Overheidsprojecten uitstellen, indien deze niet direct noodzakelijk zijn, ook al is daartoe besloten.
 • Heroverweging bouwprojecten, zoveel mogelijk goede leegstaande gebouwen gebruiken voor overheid.
 • Een bloeiende economie door bedrijven en werknemers te motiveren en te stimuleren, zodat men zich hiervoor graag wil inzetten.

Rechtspraak

 • Rechters benoemen door een rechterlijk orgaan in plaats van door de politiek, zodat belangenverstrengeling onmogelijk is.
 • Geen functionele verkleving van politieke/wetgevende functies en rechtspraak bij de Raad van State. Verbod op het uitoefenen van een functie in de rechtspraak en tegelijkertijd van een (eventueel bezoldigde) functie in uitvoerende en wetgevende macht.

Ontwikkelingshulp

 • Overheadkosten bij hulpverleningsorganisaties en goede doelen mogen hooguit 20% van de inkomsten zijn. 80% dient daadwerkelijk te worden besteed aan waar de organisatie voor bedoeld is.
 • Stimuleren van kleine ontwikkelingsprojecten die gericht zijn op de lange termijn.
 • Drempel voor de aftrek van donaties en giften laten vervallen bij de inkomstenbelasting.

Drugsbeleid

 • Teelt, verkoop en gebruik van softdrugs legaliseren en verder gelijke behandeling zoals tabak en alcohol. De teelt van softdrugs gecontroleerd laten gebeuren, zodat overheid hoeveelheid en kwaliteit  kan waarborgen.
 • Geen verkoop in de buurt van scholen en/of buurthuizen, zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom. Geen verkoop aan buitenlanders, sluiting van het verkooppunt bij overtreding. Zo voorkom je dat Nederland een vrijplaats wordt voor softdrugs gebruikers uit andere landen.

Asielbeleid

 • Menselijke maat in het asielbeleid. Heldere regels, zodat men weet waar men aan toe is en een menswaardige behandeling.
 • Politieke vluchtelingen en asielzoekers toelaten en binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld hooguit één jaar) uitsluitsel geven of men in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning.
 • Mensen met een verblijfsvergunning actief begeleiden in hun Nederlanderschap.