Privacy

Vrijheid is in het democratische Nederland een groot goed. Dat betekent dat de privacy van de burger gewaarborgd dient te worden. Opgeslagen persoonsgegevens dienen beveiligd te zijn en voor niet-bevoegden te allen tijde onbereikbaar. Handel in privacy gegevens verbieden en streng straffen. Vertrouwelijke gegevens dienen vertrouwelijk te blijven. Het tappen van telefoon en internetverkeer mag alleen gebruikt worden wanneer daarvoor een gerechtelijk bevel is afgegeven.
Het Elektronisch Patiëntendossier, Digid en andere projecten door overheid of anders, dienen zeer zorgvuldig te worden afgeschermd te worden voor onbevoegden, zodat hier niet op kan worden ‘ingebroken’. Mensen die er mee werken en gegevens naar buiten brengen dienen te worden gestraft. Geen onnodige koppelingen van vertrouwelijke gegevens. Het Elektronisch Patiënten dossier mag niet worden ingekeken door de ziektekostenverzekeraar. Deze gegevens mogen dan ook nimmer de premie gaan bepalen.

Infrastructuur

Heroverweeg de noodzaak van allerhande bouwprojecten van de overheid en stel deze uit indien het niet uiterst noodzakelijk is. Ook projecten die al geaccordeerd zijn door de Eerste en Tweede Kamer. Gebruik het gereserveerde geld voor het aflossen van de staatsschuld.
De infrastructuur verbeteren door wegen aan te leggen waar nodig is en bestaande wegen te verbreden. Het openbaar vervoer stimuleren door ze in sommige gevallen gratis beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld op koopzondagen of andere speciale dagen en voor jongeren en ouderen.

Koningshuis

Het koningshuis is te midden van wisselende kabinetten, staatshoofden, economische crisis en snelle veranderingen een stabiele factor. Onze Koning(in) is er voor iedere inwoner van Nederland, ongeacht afkomst, religie of huidskleur en staat hiermee los van politieke of religieuze stromingen. Hoewel het Koningshuis een beperkte staatsrechtelijke taak heeft, is haar bijdrage aan de Nederlandse samenleving en onze internationale betrekkingen zeer groot. Dit blijkt uit het grote aantal maatschappelijke projecten waarin de leden van het Koningshuis betrokken zijn. En de staatsbezoeken die zij afleggen. Ook Koninginnedag is een feest dat zorgt voor verbondenheid en bevestiging van de Nederlandse identiteit. Een Nederland zonder Koningin of Koning is een land zonder ziel.
Heel Nederland wil de staatsrechtelijke functie van het Koningshuis onveranderd laten.

Religie

Heel Nederland is van mening dat de overheid zich neutraal dient op te stellen naar religies. Voor veel mensen biedt religie verbondenheid, troost en inspiratie. Heel Nederland heeft respect en waardering dat in elke religie dezelfde essentie aanwezig is, namelijk Liefde en aandacht.
Heel Nederland vindt het belangrijk dat religie en overheid worden gescheiden, zodat ongelijke toebedeling qua subsidies niet tot ongelijke situaties kunnen leiden.
Bovendien is de overheid niet meer neutraal als door de gesubsidieerde religie wetten worden overtreden. Wetten zoals gelijke rechten voor mannen, vrouwen, homoseksuelen, gelovigen en ongelovigen of cultureel bepaald geweld. Dit is fundamenteel in strijd met onze rechtstaat. Het is ook in het belang van de religie zelf dat de overheid neutraal is en geen subsidies verstrekt. Zo garandeert de overheid de vrijheid van ieders keuze en kan de overheid niet in conflict komen met zichzelf.

Spiritualiteit

Spiritualiteit is niet voorbehouden aan een bepaalde groep mensen. Ieder mens is spiritueel als hij of zij bewust leeft. Bewust zijn van wat je doet en wat er om je heen gaande is. Als je de essentie kunt zien en wat belangrijk is voor nu en in de toekomst. Lange of korte termijnvisie, bewust zijn van de consequenties van wat je doet, je handelen, je woorden.

Spiritualiteit is dan ook het meest aardse dat er bestaat. Praktisch blijven in verbondenheid met iedereen en alles. Een energetisch bewustzijn, het afstemmen op wat daadwerkelijk nodig is. Voor Heel Nederland is spiritualiteit dan ook het meest aardse dat er bestaat! Alle aspecten en facetten van maatschappij en samenleving zo veel mogelijk ruimte geven. Respect en waardering voor anderen. Verantwoordelijkheid nemen en dragen. Het Wij-denken en wij-leven.

Energie

De problemen met de huidige energie voorzieningen zijn: er is een aankomend tekort aan fossiele brandstoffen; Nederland is afhankelijk van de toelevering en de klimaatverandering door het broeikaseffect. We zijn onder meer van het Midden Oosten afhankelijk voor olie. Daarbij is er nog voor slechts 40 jaar olie. Gas zal waarschijnlijk nog 60 jaar aanwezig zijn. Kolen zijn er nog voor honderden jaren, maar het delven is ongezond en gevaarlijk.
De voordelen van een kerncentrale is dat er geen CO2 uitstoot is en dat er genoeg is. Maar het radioactieve afval is een langlevend probleem. Bovendien is de verspreiding van kernwapens hierdoor mogelijk.

Heel Nederland wil dat er onderzoek wordt gedaan naar welke natuurlijke energiebron het voordeligst is. Tot nu toe is gebleken, dat ondanks subsidies, windmolens niet in staat zijn om een rendabele energiebron te zijn. Er zijn diverse alternatieven, zoals zonne- en waterenergie.  Het deuterium in zeewater is genoeg voor 40 miljard jaar energie. Deuterium uit 1 liter zeewater levert evenveel energie als 340 liter benzine.
Onderzocht dient te worden welke vorm van energie ons in staat stelt onafhankelijk te zijn, de meest natuurlijke energiebron is én voldoende rendement oplevert. Geen tweede kerncentrale in Nederland bouwen voordat de uitslag van dit onderzoek bekend is.

Veranderingen zijn onontkoombaar
Verandering begint altijd hier en nu, vanaf de huidige maatschappelijke koers. Door te handelen in overeenstemming met universele wetmatigheden, bevorderen wij het eigen welzijn en dat van de gemeenschap waar wij deel van uitmaken en waarvoor wij dus medeverantwoordelijk zijn.
Ratio, empathie, inspiratie en intuïtie, mededogen, ethiek, moed, tolerantie, daadkracht, inlevingsvermogen, rust en geduld zijn daarbij onmisbare instrumenten. Eenzijdige nadruk op materie en kwantiteit eindigt wanneer het belang wordt beseft van medemenselijkheid, integriteit en betrokkenheid. Dit betreft bijvoorbeeld het leiderschap in alle geledingen van de samenleving, dat gekenmerkt wordt door een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen.

Laten we er vanaf nu aan werken, op je eigen wijze, naar eigen kunnen, om van het huidige verscheurde Nederland weer een Heel Nederland te maken. En natuurlijk met heel ons hart en ziel! Draag je steentje bij, op wat voor manier dan ook, een steen die Nederland tot een geweldig thuis kan maken. Voor iedereen, wie je ook bent, wat je ook doet.
Dat er wat kan veranderen in Nederland, dat is voor iedereen duidelijk. De agressie en wantoestanden winnen steeds meer terrein.  Er wordt gesproken over normen en waarden, voor velen blijken die toch anders te zijn dan dat Heel Nederland ermee bedoelt.
We hebben net de eeuw van het individu achter de rug en zijn aan het begin van de eeuw waar in het wij-gebeuren ontwikkeld gaat worden. Hoe krijgen we dat wij-gevoel in de praktijk werkzaam?
Er kan en moet wat veranderen in ons land. Misschien zelfs wel in de hele wereld. Wat moet er dan worden veranderd? Laten we eerst in onze eigen omgeving beginnen en misschien ook ons denken.

Waarom stemmen op Daisha en Sander de Wijs?

Wij geloven in de kracht van samenwerking. In essentie wil iedereen hetzelfde: namelijk een leefbare en vruchtbare wereld creëren. Waarom stemmen op Daisha de Wijs en Sander de Wijs? Om de roep hiertoe duidelijk en transparant door te laten dringen bij de bestuurders van Nederland. Zodat men er niet meer omheen kan.
Wij geloven er niet in om alleen maar ‘tegen’ te zijn zonder oplossingen te bieden. Niet dat wij overal een oplossing voor hebben. We trachten te bereiken om samen, met alle Medelanders, onze sterke kwaliteiten en mogelijkheden nog verder uit te bouwen. Zodat wat niet goed functioneert vanzelf uiteindelijk wordt verbeterd. Een belangrijk aspect van ons is dan ook de positieve benadering, zonder het negatieve uit het oog te verliezen.

‘Slechts diegene mag slopen die iets beters kan bouwen.’

Nu de ommekeer!
Hoe de komende jaren  worden, wordt bepaald door wat u nú besluit! De kracht van Heel Nederland is om een ommekeer tot stand te brengen, zodat we samen een andere weg gaan bewandelen. Een totaal nieuwe cyclus in het leven van u, van anderen en de hele wereld. Een nieuwe energie, het ligt aan u wanneer deze begint.

Drunvalo Melchizedek zegt:  ‘De waarheid is dat het Universum alles doet om elkaar te helpen. We gaan een tijd binnen waar dit duidelijk zal worden. Waar dingen hopeloos lijken, zullen we steun krijgen en wanneer het lijkt alsof er geen uitweg is, zullen we een uitweg vinden en het Licht zien om er doorheen te gaan. We gaan een tijd van grote hoop binnen. Vooral de Maya’s noemen dit de Eindtijd, omdat dit het einde is van een zeer lange cyclus, het is het begin van een nieuwe cyclus. Het is niet alsof alles gaat eindigen, het is het einde van één cyclus en het begin van een andere.’

Inayat Khan zegt: ‘Maar soms voelde ik mij te klein voor mijn idealen en verlangens, vooral wanneer ik mijn beperkte ZELF vergeleek met deze uitgestrekte wereld. Maar op andere momenten als ik door het antwoord dat mijn hart gaf, besefte om Wiens werk het ging, Wiens dienst het was, Wiens roep het was, werd ik in extase gebracht, alsof ik werd uitgetild boven de beperkingen, waaronder mensen gebukt gaan, door het bewust worden van de waarheid…’
Aldus beschreef Inayat Khan zijn gevoelens, tijdens zijn bootreis van Bombay naar New York.

Heel Nederland wil …

  • een maatschappij creëren met verantwoordelijke, zelfstandige en bewust levende mensen.
  • de eigen verantwoordelijkheid van kinds af aan stimuleren. Kinderen als mens zien en niet als kleine volwassenen of onmondige wezens.
  • een veilige samenleving waar respect en waardering voor anderen aanwezig is, zonder dat dit afgedwongen wordt door regelgeving.
  • een bloeiende economie. Dit willen we bereiken door te motiveren en te stimuleren, zodat men zich hiervoor graag wil inzetten.
  • een gezond milieu, waarbij de natuur en het natuurlijke een grote plaats inneemt in ons leven.
  • dat de bestuurders van ons land vertrouwen in ons Nederlanders hebben en ervaren waar wij toe in staat zijn. Geen betutteling meer.

Volgens Heel Nederland zijn dit de basisvoorwaarden voor een gezonde maatschappij en een gelukkige samenleving. Een samenleving waarvan ieder die in Nederland woont zegt: hier voel ik me helemaal thuis!