Cultuur

Heel Nederland vindt het belangrijk dat mensen de mogelijkheid krijgen om zich creatief te uiten. Het stimuleert de ontwikkeling van nieuwe ideeën, brengt mensen bij elkaar en het maakt ons land aantrekkelijk voor het buitenland. Het bezuinigen op kunstsubsidies is zowel in maatschappelijk opzicht als in economisch opzicht niet wenselijk. Kunst trekt mensen en bedrijven uit andere landen. Het functioneert als een visitekaartje van Nederland. Vaak gaan met handels delegaties ook kunstgezelschappen mee. Het nut hiervan is al lange tijd bekend.
Kunst biedt voor jongeren de mogelijkheid om zich te uiten, het fungeert daardoor als uitlaatklep. De overheid kan hierin bijdragen door mogelijkheden voor dans, muziek en beeldende kunst te faciliteren. Heel Nederland wil dat de lokale overheden meer budget krijgen om jongeren met kunst in contact te brengen.

Sport

Sport is een ideale gelegenheid om gezond en met plezier door het leven te gaan. Sport stimuleert  kwaliteiten zoals doorzettingsvermogen, inspiratie, discipline en sociale omgang. In de sport kan men zich uitleven, eigenwaarde en zelfvertrouwen creëren en leert men omgaan met teleurstellingen.
Heel Nederland wil dat sport vanaf het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs ruimschoots in het leerprogramma wordt ingebouwd. Met de voorwaarde dat het om ontspanning, plezier en sociale omgang gaat en niet uitsluitend om de prestatiedrang te bevorderen. Sport dient van jongs af aan en voor iedereen beschikbaar te zijn (dus ook voor gehandicapten en chronisch zieken). De jeugd kan zijn energie in sport kwijt, dit leidt tot minder agressie en baldadigheid.

Sport en natuur gaan uitstekend samen.  Deze combinatie ontwikkelt tevens respect en waardering voor onze aarde. Natuurparken niet met hekken of prikkeldraad afsluiten, maar  openstellen voor de mens. De combinatie bewegen en met de natuur bezig zijn is een ideale situatie om gezondheid te stimuleren. 

Natuur

Heel Nederland wil aandacht voor het feit dat mens en economie niet ten koste mogen gaan van een beschermd plantje of vlinder. Bijvoorbeeld in Loenen Gld. werden bomen gerooid om de vlinder makkelijker te kunnen laten vliegen. De gevolgen waren een onveilige weg én de eekhoorns die onder auto’s komen omdat ze niet meer van de ene boom naar de andere kunnen springen.
Ander voorbeeld: bepaalde uiterwaarden mogen niet worden uitgegraven, omdat er een beschermd plantje staat. Daardoor wordt nu een duur traject gevolgd waarbij een hechte gemeenschap uit elkaar wordt gerukt vanwege een nieuwe dijk en het verleggen van de rivierstroom.
Een volgend voorbeeld: Jarenlang mocht er niet op vossen worden gejaagd. Nu zijn er inmiddels zoveel vossen dat er niet meer genoeg voeding is voor hen. Dit betekent dat er in bepaalde gebieden kieviten, fazanten, patrijzen en kippen zijn uitgestorven, omdat de dieren zijn opgegeten en de nesten zijn leeggeroofd door de veel te veel aanwezige vossen. Bovendien mag/wordt er in de gebieden van Staatsbosbeheer niet worden gejaagd.

Bij milieuprojecten dienen belangen zorgvuldig te worden afgewogen, zowel op korte als lange termijn. De menselijke maat is daarbij een eerste vereiste.

Heel Nederland wil niet dat de mens ondergeschikt wordt aan de natuur, maar dat mens en natuur samengaan. Het kan niet zo zijn dat wilde dieren straks meer natuur bezitten dan de mens. We wonen in Nederland met teveel mensen om de illusie te hebben dat natuurgebied bestempeld kan worden als wildpark. Daar hebben we niet de ruimte voor zoals in Afrika of Frankrijk. En we moeten dan ook niet doen alsof.

Dit betekent:
– geen geïsoleerde natuurgebieden, maar opengesteld en toegankelijk voor iedereen. Dit geldt ook voor bezittingen van Natuurmonumenten, Gelders Landschap en andere natuur organisaties.
– volop natuur creëren in nieuw te bouwen woonwijken of deze er mee omzomen.
– in bestaande woonwijken natuur creëren door bijvoorbeeld oude gebouwen te slopen.
– het creëren van natuur speelterreinen en -mogelijkheden voor de kinderen.
– bij nieuwe woningbouw ruimere percelen toebedelen. De grondprijs tot een maximum beperken, zodat deze percelen betaalbaar zijn. Het mag niet zo zijn dat de gemeente een hogere grondprijs vraagt dan de waarde van de woning die er op gebouwd mag worden.
– agrariërs betalen als zij een bijdrage leveren aan het behoud en beheer van natuur, landschap en water. En in dat geval de gronden van de agrariërs zien als natuurgebied.

Heel Nederland vindt het belangrijk dat er een gezond evenwicht komt tussen mens en natuur. Wij willen meer groen in de woonwijken en stimulering van ecologische landbouw.