Overheid

Heel Nederland wil het oorspronkelijke Latijnse woord ‘minister’ weer laten zijn voor wat het is, namelijk ‘dienaar’. De overheid is er voor de burger en niet andersom. Wij willen dat de overheid dienstverlenend is en een persoonlijk gezicht krijgt naar de burgers. Transparantie op alle fronten, men dient zich verantwoordelijk op te stellen. Geen verschuiling of het doorsturen van de een naar de ander.
Het gebruik van 0900-nummers met doorkiesmenu’s wordt tot een minimum beperkt, tenzij de burger via dit nummer automatisch zijn zaken kan regelen. Er is op internet per overheidsinstantie een lijst beschikbaar met contactpersonen die de mensen rechtstreeks kunnen benaderen als zij vragen of klachten hebben.

Het is tijd voor vertrouwen! Vertrouwen in dat men als mens wordt behandeld en niet als een nummer of een of ander probleemgeval.

Meer bevoegdheden bij de regionale politiek
Steeds meer mensen stemmen bij de Gemeenteraadsverkiezingen op de regionale partijen. Dit vanuit de wetenschap dat de mensen van de partij hun regio goed kennen en weten wat er leeft. Ze staan dichter bij de mensen. Heel Nederland wil politiek dichter bij de mensen brengen en een burgemeester die door de bevolking is gekozen.
Heel Nederland beoogt samenwerking tussen de landelijke en regionale politici. De landelijke politici dienen meer taken en verantwoording over te dragen aan de regionale politici. Op die manier kan het roer langzaam maar zeker om. Van een top-down politiek naar een bottom-up level.

Samenwerking tussen gemeenten en ministeries onderling dient verbeterd te worden. Waar mogelijk worden administraties gecentraliseerd zodat een overheidsorgaan zich zoveel mogelijk kan richten op haar kerntaken. De regelgeving kan simpeler, deze dient meer gericht te zijn op hoofdlijnen en op de individuele verantwoordelijkheid van de mens, door middel van:
* welstandscommissies minder inspraak. Duidelijke regels, voor 95% gericht op veiligheid en niet op vormgeving, waaraan een woning moet voldoen.
* de burger heeft de mogelijkheid om initiatieven en ideeën bij de Overheid in te dienen via een internetapplicatie. De haalbaarheid van deze ideeën wordt door een groep deskundigen met elk hun eigen vakgebied onderzocht. Deze groep heeft de bevoegdheid om de uitgewerkte ideeën in te dienen als beleidsvoorstel bij de betreffende ministeries of de Tweede Kamer. De afhandeling van de ideeën kan online worden gevolgd.

De leden van de Eerste en Tweede Kamer kunnen in aantal afnemen. Het liefst ziet Heel Nederland dat in de toekomst de leden van de Eerste en Tweede Kamer op persoonlijke titel worden gekozen. Zodat men ook persoonlijk verantwoordelijk gesteld kan worden voor zijn of haar functioneren.

De overheid dient op alle fronten te bezuinigen. Overheadkosten terugbrengen door de uitvoering van het beleid niet uit te spreiden over verschillende bestuurslagen. Overbodige en bureaucratische instanties zowel landelijk, provinciaal als regionaal saneren.

Waterschappen zijn uitgegroeid tot afdelingen die volkomen langs elkaar heen werken. De een weet van de ander niet wat er besloten is. Hierdoor worden onnodig hoge kosten gemaakt. Heel Nederland wil dat waterschappen onder het bestuur van de provincies vallen.

Provincies dienen zich te beperken tot infrastructuur, ruimtelijke ordening, milieu, openbaar vervoer, beheer van het gebied en waterschap. Taken die op het gebied liggen van onderwijs, cultuur, jeugdzorg en zorg voor arbeid en personen dienen overgedragen te worden aan gemeenten of het Rijk.

Staatsschuld
Ieder kind dat in Nederland geboren wordt, heeft een schuld van 23.000 euro doordat de Nederlandse staatsschuld 380,9 miljard euro bedraagt. Nog nooit is de staatsschuld zo hoog geweest. Deze staatsschuld legt een (onbewuste) last op de schouders van de inwoners van Nederland.
Wij vinden het belangrijk om de staatsschuld sterk te verlagen. Zet het mes in dure overheidsprojecten, vooral welke gebaseerd zijn op de veronderstelde opwarming van de aarde (IPCC rapport).

Referendum
Een referendum is een volksstemming of een volksraadpleging over een te nemen besluit. In veel landen bestaat de mogelijkheid om over bepaalde belangrijke onderwerpen een volksraadpleging te houden, het referendum. Op dit moment is er in Nederland geen landelijke wetgeving die rechten geeft aan burgers om referenda aan te vragen.
Er heeft drie jaar lang een zwakke referendumwet bestaan. Deze was bedoeld om de tijd tot aan een Grondwetswijziging voor referenda te overbruggen. Maar de grondwetswijziging sneuvelde door weerstand van vooral CDA en VVD en de Tijdelijke Referendumwet is na 31 december 2004 niet meer verlengd.
Een referendum gaat over wetten of besluiten die al door de volksvertegenwoordiging zijn goedgekeurd. Heel Nederland wil dat het mogelijk wordt om genomen besluiten, die achterhaald blijken door nieuwe feiten, terug te draaien.

Geen miljoenen verslindende onzinnige projecten, omdat ze eens zijn besloten. Onze regering dient net zoals een goede huisvrouw aandachtig te waken waaraan het geld aan wordt uitgegeven. De meeste mensen moeten op dit moment elke euro eerst een paar keer omdraaien voordat ze deze kunnen uitgeven. Dit verwachten wij ook van onze bestuurders. Via een online referendum krijgen de burgers de mogelijkheid om mee te denken en te besluiten.

Rechtspraak
Het is belangrijk dat het recht onschuldig te zijn totdat schuld door een onafhankelijke rechter is bewezen weer wordt gehandhaafd. De laatste jaren komt het te vaak voor dat onschuldige mensen onterecht jarenlang gevangen zitten. Intimidatie, geestelijke mishandeling of welke mensonwaardige toestand tijdens verhoren dienen te worden gestraft. Het kan niet zo zijn dat wat van de burger niet wordt getolereerd, wel door overheidsambtenaren wordt toegepast.

Heel Nederland pleit er voor rechters te benoemen door een rechterlijk orgaan in plaats van door de politiek. Geen functionele verkleving van politieke/wetgevende functies en rechtspraak bij de Raad van State. Verbod voor rechters op lidmaatschap van een politieke partij. En op het uitoefenen van een functie in de rechtspraak en tegelijkertijd van een (eventueel bezoldigde) functie in uitvoerende en wetgevende macht.
Wij willen de rechterlijke macht ontlasten door kleine civiele geschillen op te lossen door middel van mediation. Er bestaat al een netwerk van gecertificeerde mediators en de toegevoegde waarde hiervan is in de praktijk bewezen. Tevens willen wij het mogelijk maken om gepensioneerde rechters en oud medewerkers van justitie een functie te laten vervullen zoals in ‘de Rijdende Rechter’. Hier kan, in tegenstelling tot mediation, wel een bindende uitspraak gedaan worden. Heel NL ziet de toegevoegde waarde van de uitgebreide kennis en (levens)ervaring van oud werknemers en wil hier meer gebruik van maken.

Europa

De kerntaken van de EU zijn het bevorderen van vrije handel en verkeer, integratie, veiligheid en vrede binnen Europa. Het kan niet zo zijn dat er door de EU meer bepaald wordt dan door onze eigen regering. Deze tendens neemt steeds meer vorm aan. De EU is er om ons land welvarender te maken, niet om ons te beknotten – waar dan ook in. In Nederland dienen we te bezuinigen, het kan dus niet zo zijn dat we meer gaan afdragen aan de EU.
Het is tijd om in de EU pas op de plaats te maken, te gaan kijken op welke posten drastisch bezuinigd kan worden. Geen nieuwe leden totdat de euro is hersteld.

Defensie

De Nederlandse strijdkrachten leveren een belangrijke bijdrage aan de internationale veiligheid en het handhaven van de internationale rechtsorde. Tevens zijn zij in staat om ons land te beveiligen tegen internationale dreigingen, in samenwerking met de NAVO en de Europese Unie. Bezuinigen op defensie is volgens Heel NL in deze instabiele tijd van terrorisme en economische terugval een te groot risico. De Europese eenheid is niet 100% gewaarborgd en het is onmogelijk om te voorspellen waar de ontwikkelingen ten gevolge van de crisis in uit zullen monden.
Daarom vinden wij dat onze strijdkrachten zeker niet moeten inleveren. Wel zien wij een besparingskans als Nederland geen geld meer investeert in de JSF. Dit geld kan beter worden ingezet om bezuinigingen op andere onderdelen van Defensie te voorkomen.
Om kosten te besparen is het belangrijk dat de verschillende onderdelen van defensie optimaal met elkaar samenwerken en waar mogelijk onderdelen met gelijke functies samenvoegen. Heel NL vindt het wel wenselijk om de verschillende onderdelen van de Nederlandse Strijdkrachten zelfstandig te laten functioneren vanwege de gespecialiseerde taken.