Asielbeleid en Immigratie
Heel Nederland vindt dat de menselijke maat in het asielbeleid in acht genomen dient te worden. Heldere regels, zodat men weet waar men aan toe is en een menswaardige behandeling. Uiterlijk binnen één jaar uitsluitsel geven of men in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Het in behandeling nemen van asiel aanvragen dient te stoppen als de stroom zodanig groot is dat de betreffende instanties niet in staat zijn binnen één jaar uitsluitsel te kunnen bieden. Mensen die in Nederland willen immigreren komen vaak uit mensonwaardige omstandigheden en dat moeten we niet voor hen in ons land voortzetten.

Een verblijfsvergunning wordt uitsluitend verleend aan politieke vluchtelingen en asielzoekers die bereid zijn daadwerkelijk te integreren in de Nederlandse samenleving. In het jaar dat men wacht op de verblijfsvergunning kan men daar al mee bezig zijn door middel van het leren van de Nederlandse taal en vrijwilligerswerk. Zodra men een verblijfsvergunning heeft, wordt men nog één jaar begeleid in het Nederlanderschap, daarna dient men zelf verantwoordelijkheid te nemen voor werk en inburgering.

Discriminatie
Heel Nederland is tegen elke vorm van discriminatie. Geen allochtonen of autochtonen, maar Medelanders.
De Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) geeft homoseksuelen niet de gelijke behandeling waar zij recht op hebben. Homoseksuelen zijn Nederlanders en dienen daartoe dezelfde rechten te hebben. Geen weigering door een ambtenaar om hen te trouwen. Geen weigering voor scholen of welke instantie dan ook om mensen te weigeren op grond van hun homoseksualiteit.

Heel Nederland is er op tegen dat Nederlanders betiteld worden met hun oorspronkelijke afkomst. Dit zet aan tot haatvorming en tot misleidende oordeelvorming. Net zoals iedereen dient ook de media zich hier aan te houden.

Ontwikkelingssamenwerking

Breng de menselijke maat in ontwikkelingshulp. Het is onaanvaardbaar dat 80% en soms zelf 90% opgemaakt wordt aan overheadkosten van een goed doel of hulpverleningsorganisatie. Dit mag hoogstens 30% of minder zijn. Organisaties die dit niet kunnen waarmaken dienen hun status als goed doel te verliezen. Heel Nederland is voor het steunen van kleine ontwikkelingsprojecten die gericht zijn op de lange termijn (10 – 20 jaar).

Heel Nederland is zich bewust dat onze omgeving niet uitsluitend bestaat uit ons land, maar dat de hele wereld onze omgeving is. We moeten alleen voorkomen dat we de utopische gedachte hebben dat wij er alleen voor staan. Het mag nimmer zo zijn dat ons begrotingstekort wordt vergroot, terwijl we de wereld proberen te ‘redden’. Het bedrag dat  begroot is voor ontwikkelingssamenwerking dient dan ook drastisch verminderd te worden totdat het begrotingstekort is opgelost.

De aftrek van donaties/giften voor de inkomstenbelasting mogelijk maken zonder toepassing van een minimum of maximum drempel.