Heel Nederland
is voor invoering van een flexibele AOW leeftijd. Laat de burger vanaf zijn of haar 60e levensjaar zelf bepalen hoe de AOW wordt uitgekeerd.
AOW is een vorm van verzekering, waarvoor men tot 65-leeftijd (straks 67 jaar) premie betaalt via de premie volksverzekeringen. AOW heeft tevens het beginsel van solidariteit in zich. Iedereen krijgt bij het bereiken van de  65 (67) jarige leeftijd een gelijk bedrag aan AOW uitkering.

Heel Nederland is van mening, dat burgers vanaf hun 60e levensjaar zelf moeten kunnen bepalen hoe de AOW wordt uitgekeerd. Een vervroegde uitkering zorgt dat de maandelijkse AOW-uitkering lager wordt; en later startende maandelijkse AOW-uitkering wordt dan hoger.

Maak de AOW werkelijk solidair
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die lichamelijk zware beroepen hebben uitgevoerd een lagere levensverwachting hebben dan mensen met een kantoorbaan. Dat betekent dat mensen met zwaardere beroepen per saldo minder lang van hun AOW kunnen genieten.
Iedereen betaalt een gelijk percentage tot een bepaald (laag) maximum qua belastbaar inkomen aan de AOW. Dit betekent dat de ‘zwakkeren’ de ‘sterken’ dragen, terwijl dit vanuit solidariteit andersom zou moeten zijn. De AOW is pas werkelijk solidair als het maximum bedrag van het belastbaar inkomen wordt losgelaten. En als de uitkering wordt aangepast voor wie in de fysiek zware beroepen heeft gewerkt. De maandelijkse uitkeringen van het totaal te ontvangen AOW-bedrag worden dan verdeeld over de (kortere) periode, dit op basis van de (kortere) levensverwachting. Bij carrière wisselingen wordt dit naar evenredigheid berekend.

Herijking en rekening houden met in- of deflatie
De standaard leeftijd voor de AOW dient geregeld herijkt te worden op basis van de dan geldende levensverwachting. En het totale (gemiddelde) AOW-bedrag dat iemand kan krijgen in zijn of haar oude dag wordt geïndexeerd en jaarlijks gecorrigeerd voor de in- of deflatie.

Geef mensen de vrijheid om al dan niet met 65 (67) te stoppen met werken
Iedereen moet zelf kunnen kiezen wanneer men stopt met werken. En zoals reeds is gesteld, moeten werknemers die ouder zijn dan AOW-leeftijd verzekerd kunnen blijven. Momenteel is het voor een werknemer niet mogelijk om werknemers ouder dan die leeftijd te verzekeren. Hierdoor is het risico voor de werkgever te groot om deze werknemers in dienst te houden.

Aanvullende maatregelen zijn nodig
Aanvullende ontregeling is nodig om de oudere werknemers van 65+ arbeidsrechtelijk te stimuleren te blijven werken. Onveranderde werknemers- en werkgevers verzekeringen, ontslagbescherming en blijvende CAO voorwaarden. De leeftijdsgrens voor zelfstandigenaftrek laten vervallen.

Samenwerking met particuliere verzekeraars
Voor de toekomst van de AOW is het wenselijk om in twee generaties de AOW geheel om te bouwen tot een verzekering waarbij samengewerkt kan worden met particuliere verzekeraars. Zodat fluctuaties in de demografische opbouw van ons land – met name wanneer het bevolkingsaantal daalt – in de toekomst niet voor een grote financiële druk op de jongere generatie hoeft te zorgen.

Focus op duurzame en goedkopere pensioen/AOW oplossing
Het AOW probleem van nu is mogelijk een korte termijn probleem. In 2030 zijn de meeste babyboomers overleden en de komende generaties hebben volgens sommigen een lagere levensverwachting dan de babyboomers. Een duurzame oplossing voor de AOW is dat de totale kosten van pensioenen en AOW verlaagd worden. Dit is mogelijk door alle pensioenen bij één pensioenfonds onder te brengen. Hierdoor vervalt het probleem van het pensioengat en worden de uitvoeringskosten lager. De AOW kan ook goedkoper door mogelijk te maken dat mensen de AOW-premie betalen aan een pensioenfonds of een speciale bankrekening die na het 65e (67e) levensjaar in fasen wordt vrijgegeven. Met een normaal rentepercentage zou je dan een aanzienlijk hoger AOW-bedrag kunnen krijgen. Nu betaalt men de premie aan de overheid en het is maar de vraag of al die premies werkelijk ten goede komen aan de AOW.