Samen leven
De laatste decennia hebben de mensen een grote bewustzijnsontwikkeling doorgemaakt. Sneller dan ooit in onze geschiedenis. Bewuste mensen kunnen verantwoordelijkheden dragen.
Samen leven  is voor Heel Nederland bewust zijn van wat je doet en wat er om je heen gaande is. Naar nu en in de toekomst. Lange en korte termijn visie, bewust zijn van de consequenties van besluiten. Verantwoordelijkheid nemen en dragen voor alles hier op aarde: de mens, de natuur, de dieren, je leefomgeving en uiteraard jezelf! Wij moeten het samen doen, samen zijn we sterk en kunnen we veel tot stand brengen.

Sociale Cohesie, de sociale samenhang in onze maatschappij. Heel Nederland wil de sociale cohesie in Nederland versterken. Om dit te bereiken willen wij:

  • Versimpeling van de regelgeving. Er bestaan te veel regels die op detailniveau het leven van de mensen raken. Dit is een bron van irritatie en een oorzaak van de toenemende agressie onder de mensen. Op hoofdlijnen moeten duidelijke regels gesteld worden. Daarbinnen moet een grote mate van vrijheid zijn.
  • Het opnemen in de samenleving van groepen Nederlanders die nu geconcentreerd leven in bepaalde wijken van grote steden. Het integratieproces begint door de nieuwe Nederlanders gelijkmatig te spreiden over de gehele stad, in plaats van in ‘Multiculturele Ghetto’s’

Eenzaamheid

 Het is tijd om de eenzaamheid in Nederland op te lossen!
In een land met ruim 16,5 miljoen mensen bedreigt eenzaamheid de volksgezondheid. Minstens 10 % van de Nederlanders – dus bijna 2 miljoen mensen – heeft last van ernstige eenzaamheid. Ze voelen zich niet verbonden met anderen, ervaren een leegte en voelen zich niet in staat daarin verandering aan te brengen.
Naast deze 10% is nog eens 30% (5,5 miljoen mensen) van de Nederlanders naar eigen zeggen te vaak eenzaam. Eenzaamheid verzwakt de mens, men is vatbaarder voor ziekten en het leidt tot stress.
Ons onderbewustzijn ervaart lange periodes van afzondering als onveilig en onnatuurlijk. Onderzoekers van de VU in Amsterdam doen al jaren onderzoek naar wat eenzaamheid is en welke problemen dit met zich meebrengt. Uit het onderzoek blijkt dat eenzaamheid een groot maatschappelijk probleem is.

Eenzaamheid heeft niet per se iets met weinig mensen om je heen te maken De kluizenaar kan zielsgelukkig zijn en de druk bezette man of vrouw met een uitgebreid sociaal netwerk kan zich eenzaam voelen. Sociaal isolement is niet hetzelfde als eenzaamheid. Het bezoeken van eenzame mensen maakt hen niet minder eenzaam.
Heel Nederland bestrijdt al jaren, met succes en op eigen kosten, de toenemende eenzaamheid, maar kan dat niet alleen. Het is tijd voor een nieuwe visie omtrent eenzaamheid.

Veiligheid

Agressie, onveiligheid en wantoestanden winnen steeds meer terrein. Heel Nederland ziet niets in strengere straffen, want als je deze moet toepassen ben je al te laat. Dan is Nederland al onveilig! Het is al lang gebleken dat strengere straffen criminaliteit juist in de hand werkt. En daar zitten we niet op te wachten. Daarbij zijn de kosten van strengere straffen vele malen hoger dan de preventie die Heel Nederland beoogt.
De gemiddelde Nederlander heeft in zijn dagelijks leven geen last van een topcrimineel of drugsbaron. Het zijn juist de zaken in de eigen leefomgeving die het gevoel van veiligheid bedreigen. De buurman die dagelijks je oprit blokkeert, een jarenlang slepend burenconflict, of een groep overlast veroorzakende jongeren, te hard rijden op woonerven, intimidatie.
Dit zijn zaken waar Nederlanders in hun dagelijkse leven mee worden geconfronteerd, terwijl de aandacht van de politiek gericht is op internationale drugs transporten, topcriminelen en mensenhandel. Kleinschaligheid en menselijke maat zijn voor ons sleutels om het gevoel van veiligheid te vergroten.

Wijkaanpak

In elke (grote) wijk of dorp een vertrouwenspersoon. Onderzoek op hoeveel inwoners van een wijk of dorp dit mogelijk en nodig is. 5.000 of minder/meer? Waarom? Om de mensen in hun dagelijkse problemen de weg te kunnen wijzen, uit een eventueel isolement te halen, vroegtijdig te signaleren als er in de wijk of het dorp iets misgaat. Dat brengt dat men zich weer veilig, geaccepteerd en geborgen voelt in de eigen omgeving.

Stimulering van projecten die de veiligheid vergroten. In Zutphen en andere steden zijn zeer succesvolle projecten zoals de ‘wijkaanpak’ gerealiseerd. Samen met bewoners en verschillende organisaties zorgt de Wijkaanpak voor betere leefbaarheid. Iedereen weet het beste wat er leeft in de eigen wijk en waar behoefte aan is.

Dieren

Het dierenwelzijn is voor Heel Nederland een sterk aandachtspunt. Dieren kunnen zich niet verweren of verzorgen en zeker huisdieren en in dierentuinen zijn afhankelijk van ons mensen. We kunnen de illusie hebben dat de dieren in de natuurparken zichzelf kunnen redden, de werkelijkheid is anders. Het is voor Heel Nederland onaanvaardbaar dat dieren leed wordt aangedaan in welke vorm dan ook. Dit dient dan ook hard aangepakt te worden door strenge strafmaatregelen.  Geen experimenten met dieren!

Drugs- en alcoholbeleid

Drugsbeleid  Heel Nederland is van mening dat iedere inwoner van Nederland vrij moet zijn om genotsmiddelen te gebruiken zolang deze geen bedreiging vormen voor de directe gezondheid en keuzevrijheid. Verslaafden ervaren immers geen vrijheid meer om drugs wel of niet te gebruiken.
Beperkt gebruik van softdrugs (marihuana) leidt, net zoals bij het matig gebruik van alcohol of tabak, niet tot een lichamelijke verslaving. Bij matig gebruik is het mogelijk om zonder al te ernstige lichamelijke afkick verschijnselen zelfstandig te minderen of te stoppen. Harddrugs zoals cocaïne, heroïne, speed of crack beïnvloeden daarentegen lichaam en geest van de gebruiker zodanig dat er snel een hardnekkige verslaving optreedt. Een verslaving waar de gebruiker meestal moeilijk vanaf komt.

Heel Nederland wil het gebruik van marihuana reguleren, zoals het gebruik van alcohol en tabak, met een minimum leeftijdsgrens en gecontroleerde verkooppunten. De teelt dient gecontroleerd te gebeuren zodat de overheid de hoeveelheid en kwaliteit van de geteelde marihuana kan waarborgen. Wij vinden het niet verantwoord om marihuana (net als alcohol en tabak) te verkopen in de buurt van scholen of buurthuizen.
Wij zijn ons ervan bewust dat marihuana in buurlanden wordt gezien als harddrug en dat legalisatie kan leiden tot conflicten met bondgenoten. Wij willen Nederland daarom niet tot een vrijplaats voor marihuana liefhebbers uit de hele wereld maken. De verkoop van softdrugs aan buitenlanders zou verboden moeten worden op straffe van een boete of bij herhaalde overtreding sluiting van de coffeeshop. Hiervoor kan steekproefsgewijs worden gecontroleerd bij coffeeshops.

Alcoholgebruik

Heel Nederland wil de leeftijdsgrens voor het gebruik van alcohol niet verhogen. De jeugd is heel goed in staat om verstandige keuzes te maken in het gebruik van alcohol. Alcohol verbieden zou het gebruik alleen nog maar aantrekkelijker maken omdat alles dat verboden is nu eenmaal een aantrekkingskracht heeft op jongeren. Wij zien het geven van goede voorlichting, het liefst door ervaringsdeskundigen, als een veel krachtiger middel om jongeren bewust te maken van de gevaren van bovenmatig alcoholgebruik.
Ook bij volwassenen is het belangrijk hen bewust te maken van de gevaren van bovenmatig alcoholgebruik. Zij zijn immers het voorbeeld naar hun kinderen en kunnen een bijdrage leveren aan het verantwoord omgaan met alcohol bij jongeren.

Roken in openbare gelegenheden

Heel Nederland vindt dat het algehele rookverbod voor openbare gelegenheden versoepeld moet worden. Een verbod op roken in plaatsen en gebouwen die niet van de overheid zijn gaat te ver. Ook mag het niet zo zijn dat kleine ondernemers gedwongen worden om dure investeringen te doen in rookruimten etc. Mensen maken zelf een keuze om naar een uitgaansgelegenheid te gaan. Dit is een groot verschil met bijvoorbeeld het gemeentehuis waar mensen soms verplicht naartoe moeten. Beter is het creëren van een subsidie die het mogelijk maakt voor kleine ondernemers om rookruimten te bouwen of andere voorzieningen te treffen.
Het aantal mensen in Nederland dat rookt neemt volgens de cijfers van het CBS nog steeds af. Hierdoor zal volgens Heel Nederland op een natuurlijke wijze een behoefte aan rookvrije uitgaansgelegenheden ontstaan. Ondernemers die reeds de voorzieningen hebben getroffen kunnen het rookvrij uitgaan als handelsmerk gebruiken om in te spelen op deze ontwikkeling.