Onze jeugd, onze toekomst!                      

We willen jonge kinderen weer kind laten zijn. De plicht om onderwijs te volgen dient weer teruggebracht te worden naar de leeftijd van zes jaar. Veel kinderen zijn er op hun vijfde jaar nog niet aan toe om al in een verplicht leersysteem te functioneren.
Het is bewezen dat kinderen tussen hun tweede tot hun zesde levensjaar veel en snel kunnen leren. Maar willen we onze kinderen nu écht al op tweejarige leeftijd leren rekenen en schrijven? Heel Nederland vindt het belangrijker dat kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden, respect en geborgenheid leren in de veiligheid van het eigen gezin. Een kind kan in de rest van zijn of haar leven meer dan voldoende kennis opdoen.

Beginnen bij de jeugd
Een maatschappij wordt gevormd door menselijke interactie. Dat betekent dat we al jong dienen te beginnen om de interactie mogelijk te maken. Interactie breng je niet tot stand door een kind op jonge leeftijd naar de crèche te sturen of kennis bij te brengen. Kinderpsychologen vertellen dat kinderen het beste gebaat zijn door zich in de eerste jaren, liefst tot vier jaar, te hechten aan één persoon. Vanuit deze gezonde hechting kunnen ze daarna een relatie aangaan met andere personen.

Gevoelige kinderen
Bijna 4 miljoen mensen zijn nog geen 20 jaar oud. De laatste decennia zijn er steeds meer gevoelige en bewuste kinderen geboren. Gevoelige mensen hebben een gevoelig zenuwstelsel. Hierdoor vangen ze informatie, stemmingen en prikkels op die door anderen vaak niet worden opgepakt. Ze horen, zien, voelen ruiken en denken meer dan anderen. Zij hebben dan ook ander onderwijs en andere begeleiding nodig dan op dit moment beschikbaar is. Omdat ze veel subtielere dingen opmerken, hebben ze een grotere stroom indrukken te verwerken waardoor ze snel overprikkeld kunnen raken. Er hangt bijna overal een geluidsdeken over de omgeving, altijd zijn er weer prikkels die onrust geven.
Rust, en ze daarmee de tijd geven om de indrukken te verwerken, is wat ze nodig hebben. Dus kleinere klassen, kleinere scholen en een aangepast leersysteem. Dit komt alle kinderen ten goede!

Basis Onderwijs

Geef kinderen verantwoordelijkheden die bij hun leeftijd passen én die ze aankunnen. De één heeft een doe-karakter (is pragmatisch) en de ander een leerkarakter (is cognitief). Pas daar het basisonderwijs op aan, en wacht niet tot de middelbare school. Laat kinderen ervaren dat ze mee kunnen komen, geef ze de kans om hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden te ontplooien.
Zet in het basisonderwijs het vak Religie en Mens-Maatschappij op het programma. Zodat kinderen van jongs af aan zoveel mogelijk aspecten van onze multiculturele samenleving leren kennen en deze onderscheiden, zodat ze begrip kunnen opbrengen dat de ander anders is. Samen Leven is Samen Verder!
Maak al in het basisonderwijs de verdeling: één leerkracht per klas als leraar en begeleider. Daarnaast voor specifieke vakken, bijvoorbeeld Religie, Mens-Maatschappij, per deskundigheid eventueel externe deskundigen inschakelen. Zeker geen bezuinigingen op onderwijs, eerder meer mogelijkheden scheppen. Onderzoek op welke wijze het huidige leersysteem beter kan worden aangepast op de mondige en/of hooggevoelige jeugd van nu en op doe- en leerkinderen.

In het basisonderwijs moeten vooral menselijke basisvaardigheden worden geleerd zoals:

  • Sociale vaardigheden
  • Omgaan met verantwoordelijkheid, respect en begrip voor anderen
  • Opbouwen van de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind
  • Omgaan met faalangst
  • Samenwerking, ontwikkelen van het Wij-denken

Praktische kennis moet worden afgewisseld met het ontwikkelen van eigenwaarde, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. In het leersysteem is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met de aard van het kind. Praktisch ingestelde kinderen krijgen praktische opdrachten waarmee ze zich de theorie kunnen eigen maken. Theoretisch ingestelde kinderen krijgen eerst theorie die vervolgens aan een praktische opdracht wordt gekoppeld.

Er dienen duidelijke structuur, regelmaat en rust in het onderwijs te komen, zodat kinderen zich veilig voelen op school en weten waar zij aan toe zijn. De school wordt een rustpunt waarin een kind zichzelf optimaal kan ontwikkelen.
Op scholen wordt kleinschaligheid ingevoerd zodat het kind de groep kan overzien. De klassen moeten kleiner, zodat er meer individuele aandacht voor het kind is. Om dit te realiseren moet allereerst het lerarentekort worden teruggedrongen.

 

Vervolg Onderwijs

Geen studiefinanciering of studiebeurs, maar studie faciliteren.
Het onderwijs én de materialen dienen op elke leeftijd geheel gratis te zijn. Vanaf 18 jaar uitsluitend het onderwijs faciliteren. Dit betekent dat niet alleen het onderwijs gratis is, maar ook alle materialen die nodig zijn.

Onder materialen wordt verstaan:

  • benodigde boeken, laptop en andere materialen
  • noodzakelijke verzekeringen
  • gratis huisvesting en openbaar vervoer

Zodra de benodigde materialen niet meer nodig zijn of als men de studie staakt, worden deze doorgegeven aan de volgende student. Men verlaat onmiddellijk de geboden huisvesting, zodra men de studie stopt of in een andere stad gaat studeren. Voor faciliteren van de studie wordt er geen onderscheid gemaakt tussen lager, middelbaar of hoger beroepsonderwijs.

Aantal jaren maximeren
Aan elke studie wordt een maximale termijn toegekend. Haalt men de studie niet binnen de gestelde termijn dan vervalt het faciliteren van de studie en dient men op eigen kosten verder te gaan.
Mocht men tussentijds ontdekken dat de studie niet datgene is wat de student in gedachten had, dan kan er één keer worden overgeschakeld naar een andere studie. De voorwaarde hierbij is dat de wisseling in de eerste helft van de toegekende studietermijn dient te liggen.

Geen maximum leeftijd en vervolg studies
Zodra de student binnen de gestelde termijn het diploma heeft behaald, kan deze doorgaan met een volgende studie. Een student kan onder dezelfde voorwaarden blijven studeren, de kennis blijven ontwikkelen en vergroten, maar alleen wanneer de diverse studies met goed gevolg worden afgelegd.

Preventie betreffende roken en alcohol- en drugsgebruik
Vanaf de eerste klas van de middelbare school dient er uitgebreide voorlichting te komen over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik, alsmede roken.
Wanneer wordt geconstateerd dat een leerling overmatig gebruikt, dan wordt samen met de ouders deskundige begeleiding ingeschakeld. Het is niet alleen een probleem dat bij de ouders kan worden gelegd, de school dient de verantwoording te nemen door middel van goede voorlichting en begeleiding.

Hoe wordt dit bekostigd? Door het terugdringen van managementlagen, die In de loop der tijd in scholen en universiteiten zijn gecreëerd maar geen directe bijdrage leveren aan het feitelijke onderwijs. De overheadkosten van scholen en universiteiten dienen sterk te worden gereduceerd. Door centrale inkoop en onderhandeling kunnen de prijzen van het gefaciliteerde sterk omlaag worden gebracht.

Multiculturele scholen

Heel Nederland is voorstander van multiculturele scholen, waar vakken als religie door externe deskundigen worden gedoceerd. Dit zal het onderlinge begrip en de tolerantie van de leerlingen c.q. studenten ten goede komen.
We leven in Nederland in een multiculturele samenleving. Door reeds op jonge leeftijd de verschillende zienswijzen en gebruiken te onderwijzen wordt een veilige samenleving gestimuleerd waarin respect en waardering voor anderen aanwezig is.

Heel Nederland maakt onderscheid tussen particuliere scholen en scholen met overheidssubsidie. De overheid moet iedere Nederlander neutraal behandelen. Dit zou ook moeten gelden voor alle organisaties die met gemeenschapsgeld worden betaald. Daarvan verwachten wij dezelfde neutraliteit richting alles en iedereen. Wanneer zij dit niet doen, dient de overheidssubsidie te vervallen.
Een voorbeeld hiervan is de organisatie ‘Different’. Deze is een onderdeel van een christelijke organisatie die subsidie van de overheid ontvangt. Different deed aan zogenaamde homo genezingen en behandelen homoseksualiteit als zijnde een ziekte. Nadat hier aan publiciteit werd gegeven heeft het ministerie besloten om de subsidie aan deze organisatie in te trekken. Een goede zaak!