Heel Nederland wil dat …

  • Wijsheid het leidende principe is bij het beoordelen van kwesties als welzijn, zorg voor alle vormen van leven, ecologisch evenwicht en sociale en maatschappelijke ontwikkeling.
  • Rechtvaardigheid en vrijheid aan de basis staan van een rechtstaat die zorgt voor duidelijk recht, eerlijke en integere rechtspraak, transparantie, sociaal evenwicht, veiligheid en verantwoorde besluitvorming. Nauwkeurige handhaving hiervan vormt het fundament van onze samenleving.
  • Vertrouwen én verantwoordelijkheid nemen kenmerken zijn van goed en verantwoord bestuur.
  • Ontplooiing een recht is binnen ieders maatschappelijke verantwoordelijkheid en verplichtingen. Dit geldt voor individuen en voor organisaties. Dat betekent ruimte voor groei, ontwikkeling en innovatie voor ieder, met respect voor diezelfde ruimte voor de ander.
  • Bewustzijnsontwikkeling in de samenleving vooraf gaat aan economische en maatschappelijke ontwikkeling. Geestelijke waarden als bezieling, tolerantie, vredelievendheid, respect voor samenhang en solidariteit zijn richtinggevend voor het verder vormgeven aan onze samenleving.

De oude tegenstellingen: man versus vrouw, Islam versus christendom, het belang van de mens versus het belang van de economie,  en meer, zijn achterhaald.  Deze veranderde levenshouding van de huidige mensen vráágt om nieuwe bestuurders! Bestuurders die handelen met aandacht voor het algemeen belang. Die handelen vanuit Liefde en niet vanuit macht, die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

De mens en alles daaromheen staat voor Heel Nederland centraal. Transparantie, geen betutteling, maar bestuurders die verantwoordelijkheden durven af te staan.

Heel Nederland vindt dat bij alle besluiten die worden genomen het volgende wordt gehanteerd:

1.         Het is verspilde energie om het wiel weer opnieuw uit te vinden. De maatschappij heeft de laatste decennia zulke grote veranderingen ondergaan, dat de mens zich wel mee heeft moeten ontwikkelen. De behoeften en mogelijkheden van de mens van tien jaar geleden zijn anders dan toen, alleen al door de technologische ontwikkelingen.
Informatie over huidige goed functionerende delen van de betreffende sector is van grote waarde om onze mening te vormen. Bestaande informatie is vaak verouderd en achterhaald.
Daarom is het in de eerste plaats belangrijk te onderzoeken of ideeën inmiddels door nieuwe ontwikkelingen zijn ingehaald. Dus actief onderzoek plegen naar de huidige ontwikkelingsgang en een inschatting maken inzake de toekomst op korte en langere termijn.

Kort gezegd: inventariseer eerst wat er goed gaat op de diverse beleidsterreinen, zodat het kind niet met het badwater wordt weggegooid!

2.         Er zijn vele deskundigen in de diverse sectoren. Deskundigen die dagelijks met de realiteit van deze sector te maken hebben. Het is van belang om door middel van gesprekken met deze mensen hun bevindingen en hun ideeën te horen. Niet alleen over wat niet goed functioneert, maar juist wat werkbaar en haalbaar is voor de huidige tijd en in de nabije toekomst. Heel Nederland hecht belang aan de lange termijn visie, maar vindt het belangrijk dat we op korte termijn haalbare veranderingen bewerkstelligen.

Kort gezegd: voordat er een nieuw regeling komt neem eerst contact op met deskundigen voor actuele input.

3.         Een doordachte visie voor de lange termijn is noodzakelijk. Terug naar vroeger is onmogelijk. Zoals reeds gesteld, zijn de mensen anders dan vroeger en staan ze anders in het leven.  We kunnen dus niet terugvallen op hoe het vroeger was.  De huidige mens, behalve een paar uitzonderingen, zou het ook niet meer willen. Een visie ontwerpen voor de lange termijn houdt tegelijkertijd in rekening houden met de toekomstige mens en voortschrijdende ontwikkelingen in de maatschappij op elk gebied.

Kort gezegd: schenk aandacht en formuleer een beeld, visie of vergezicht op het  beleidsterrein voor zowel de korte als de lange termijn.

Samen leven is Samen verder!

Als mens zijn wij onderdeel van dat altijd dynamische geheel. Van één bewustzijn in tal van manifestaties en op verschillende niveaus. De mensheid evolueert en transformeert in nauwe samenhang met haar natuurlijke omgeving. Uit deze wederzijdse wisselwerking en afhankelijkheid volgt dat respect voor het ecologische systeem en de eigen leefomgeving het uitgangspunt is voor elk handelen.

Hoewel verschillend in aard, ontwikkeling en gerichtheid, zijn alle mensen gelijkwaardig. Het leven is een geestelijke leerweg voor mens en maatschappij, voor het individu en voor het collectief.  Het is ieders taak elkaar op deze weg te helpen en te ondersteunen en steeds te streven naar schoonheid, waarheid, liefde, openheid en vrijheid.
Het besef dat alle mensen verschillend, zoekende en lerende zijn, maakt van mededogen en rechtvaardigheid de vanzelfsprekende basishouding in de omgang met andere individuen en gemeenschappen.
Heel Nederland  beschouwt mens, natuur, wereld en al wat er is als een immer dynamische ondeelbare eenheid. Dualiteit is inherent aan leven op aarde. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Samen leven is samen verder, tijd voor vertrouwen!

Er zijn bouwers nodig om Nederland weer heel te maken, om ons land te helen. Niet omdat Nederland ziek is (want dan zou het genezen zijn), maar herstellen, repareren, wat in de loop der jaren is stuk gegaan. Eensgezind op weg naar een mooie toekomst. Een toekomst waarin wijzelf, onze kinderen en kindskinderen ook écht een toekomst hebben!