Heel Nederland
wil dat uitkeringen en subsidies worden gekoppeld aan een tegenprestatie ten bate van de samenleving, passend bij iemands mogelijkheden. De tijd die besteed wordt aan deze tegenprestatie is bepalend voor de hoogte van de uitkering of subsidie, uitgaande van een standaard werkweek van zesendertig uur.
Wij willen een klimaat scheppen waarin iedereen dezelfde mogelijkheden krijgt om het inkomen te vergroten. Wij willen dat de overheid samen met het bedrijfsleven in opleidingen investeert en gelegenheden schept waar werkgevers in contact kunnen komen met potentiële werknemers. De belastbaarheid van het inkomen wordt gekoppeld aan het dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en de maatschappelijke relevantie van het werk. Wie een hoger inkomen nastreeft, neemt meer verantwoordelijkheden op zich, werkt langer of vervult een maatschappelijke functie naast het werk.

Ondersteuning voor de (alleenstaande) ouder.
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen zich beter ontwikkelen als zij de eerste jaren van hun leven zich kunnen binden aan één persoon. Door de hoge woonlasten en kosten voor het levensonderhoud zijn veel ouders verplicht om beiden te gaan werken.
Heel Nederland wil hier verandering in brengen door moeders c.q. vaders de eerste twee levensjaren van het kind een uitkering te geven. Moeders of verzorgers in staat stellen het kind zelf te kunnen verzorgen. Dit leidt tot een gezondere samenleving, minder eenzaamheid en minder echtscheidingen wanneer de kinderen volwassenen zijn geworden.
In eerste instantie willen wij dit voor alleenstaande moeders, maar later zouden ook alle moeders hiervan gebruik moeten kunnen maken.

Agrarische sector

Geef landbouwers een belangrijke plek in onze samenleving. Van oudsher zijn wij agrariërs, nog steeds is de agrarische export een belangrijke bron van inkomsten.
Zo’n 30 miljard per jaar! Men wil meer natuur: de landbouwers bieden puur natuur, tenminste als ze de mogelijkheid krijgen om zo ecologisch mogelijk hun bedrijf uit te oefenen. Er zijn voorbeelden genoeg in Nederland waaruit blijkt dat dit mogelijk is.
Landbouwers hebben veel last van de scherpe prijzen op de wereldmarkt. Hoe kan een Nederlandse landbouwer immers concurreren tegen een landbouwer aan de andere kant van de wereld met 60% minder arbeidskosten?

Heel Nederland is voor biologische landbouw. Heel Nederland wil meer overheidssteun voor biologische landbouw. Door biologische landbouw toe te passen mist de agrariër zo’n 33% aan productie, het vergt meer arbeid en er zijn meer kosten mee gemoeid. Biologische landbouw stimuleren door middel van subsidies, ruimere hectaren toeslagen  en BTW verhoging voor niet-ecologische producten. Menselijke maat en kleinschaligheid zijn belangrijk voor het voortbestaan van de landbouw in Nederland.
In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat thans wordt vorm gegeven, dient een inkomenssteun te worden opgenomen voor de diensten van de agrariërs die zij leveren aan het behoud van de natuur, landschapsbeheer en water. Ecologisch landbouwgebied is natuurgebied. Een hectare gras levert meer zuurstof op dan een hectare bos. In een zo dichtbevolkt land als Nederland is gezonde lucht een kostbaar goed.