De Zorg in Nederland is een sector waarop niet mag worden bezuinigd. Nederland lijkt qua kindersterfte, vergeleken met andere Europese landen, op een ontwikkelingsland. Het ziekenhuispersoneel heeft vaak alleen tijd voor de hoogstnoodzakelijke praktische handelingen. Voor persoonlijke aandacht van mens tot mens is nauwelijks ruimte, terwijl dit van wezenlijk belang is voor het welzijn van de patiënt. 

Heel Nederland wil met name bezuinigen op staffuncties in de Zorg en de vele bestuurslagen in ziekenhuizen en zorginstellingen. Met het geld dat hiermee bespaard wordt, willen wij meer personeel aannemen dat zich bezighoudt met de directe zorg voor de cliënt en de patiënt.

De Zorg weer laten zorgen. Heel Nederland vindt dat verplegers, specialisten en andere medewerkers in de zorg zich moeten kunnen bezighouden met hun kerntaken. Minder administratie en rapportages, meer aandacht voor u!
In de zorg moet de menselijke maat voorop staan. In woonwijken willen wij gezondheidscentra inrichten. Hier werken zorgverleners met verschillende specialisaties  samen aan een snelle diagnose, advies en behandeling van de patiënt. Zorg moet kleinschalig, vertrouwd en persoonlijk worden gemaakt.

Boete voor onverzekerd zijn lager stellen. Een onverzekerde krijgt een boete voor alle maanden dat hij niet verzekerd is geweest. Dit geldt ook voor mensen die vanwege hun financiële situatie zich geen verzekering kunnen veroorloven. Het zou beter zijn om in een dergelijk geval slechts een paar maanden boete op te leggen in plaats van de gehele periode. Zo is het beter bereikbaar voor de onverzekerde om zich te verzekeren als zijn financiële situatie verbetert.

Preventieve gezondheidszorg  Door het stimuleren van preventieve gezondheidszorg willen we de ziekenhuisopname op lange termijn terugdringen. Op Europees niveau komt steeds meer aandacht voor de preventieve gezondheidszorg zoals klassieke homeopathie. Wij willen dat Nederland zich hierbij aansluit.

 Thuiszorg is Europees aanbesteed. Hierdoor hebben thuiszorgorganisaties zo goedkoop moeten inschrijven dat zij vervolgens de zorg niet konden leveren vanwege de bezuinigingen. Te veel overhead maakt dat de zorg niet meer eleverd kan worden en ook te duur wordt.

Beperking rol verzekeraars. Heel Nederland maakt zich ernstig zorgen over de bezuinigingsvoorstellen die de heroverwegingswerkgroep langdurige zorg heeft gemaakt in opdracht van het kabinet. Heel Nederland wil de tendens keren dat zorg steeds meer wordt verlegd naar de patiënten zelf en diens familie. Men meent hierdoor te kunnen bezuinigen en dat lijkt in eerste instantie ook het geval. Maar al snel zal blijken dat de kosten in een andere vorm en in andere gebieden weer zullen opduiken. Als voorbeeld: wanneer men bij de zorg voor verstandelijk gehandicapten de IQ-grens verlaagt naar70 in plaats van 85 zoals nu het geval is, zal een deel van deze groep beroep moeten doen op bijvoorbeeld onderwijs en andere regelingen. Hierdoor bezuinigt men in de zorgkosten, maar de onderwijskosten zullen drastisch stijgen.
Duurzame oplossingen voor bezuinigingen in de zorg kunnen alleen gevonden worden als er anders gekeken wordt naar de kosten, baten en doelmatigheid van de zorg.
Heel Nederland wil beperking van de rol en de macht van zorgverzekeraars, wil de invloed van zorgverzekeraars verminderen op hoe en welke zorg er verleend wordt. Waarvan eerst de bedoeling was dat verzekerden voordeel zouden hebben van onderlinge concurrentie tussen zorgverzekeraars, is deze nu de dupe geworden van de machtsverschuiving die heeft plaatsgevonden.

Mantelzorg  Maak het mogelijk dat men betaald verlof krijgt, als er thuis of in de familie moeilijke omstandigheden zijn. In plaats van dat de medewerker slechts half functioneert of zich ziek meldt. Familie is belangrijk, sta dan ook toe om tijdelijke of langere ondersteuning te bieden.
Mantelzorg wordt door de huidige politiek gestimuleerd om kosten in de ziekenzorg te besparen. In de praktijk betaalt de mantelzorger echter de rekening. Hoe intensiever de mantelzorg, des te meer het de verzorger kost op gebied van werk, sociaal leven, fysieke en emotionele stress. Thuiszorghulp en PGB-budgetten zijn belangrijk, maar gericht op de patiënt. Ze bieden niet de (financiële) ondersteuning die de mantelzorger zelf nodig heeft om zijn of haar taak te kunnen volbrengen. Mantelzorg bespaart geen kosten wanneer de mantelzorger zelf  in de ziektewet terecht komt. Heel NL wil onderzoek hoe we mantelzorg op een juiste manier kunnen honoreren en ondersteunen.

Chronisch zieken en gehandicapten. Geef mensen met een handicap en chronisch zieken kwaliteit van leven!
Een gegeven is dat het aantal gehandicapten groeit met ongeveer 6% per jaar. Chronisch zieken worden in te veel gevallen niet gecompenseerd in hun zorgkosten. Op 23 juni 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen aangenomen. De wet garandeert een landelijk netwerk van voorzieningen voor melding en registratie van discriminatie. Ook voor discriminatie klachten op grond van handicap en chronische ziekte.

Hoe kunnen we de rechten van gehandicapten en chronisch zieken, die hier dagelijks mee te maken hebben, zo goed mogelijk beschermen? Gehandicapten en chronisch zieken vinden het moeilijk om zich te laten horen. Ze zijn in het verleden vaak niet betrokken geweest bij het nemen van besluiten. Gehandicapten krijgen zelfs vaak door hulpverleners regels opgelegd die hen isoleren van hun omgeving. Zij moeten zich echter juist realiseren dat het om mensen gaat niet om producten. De behoefte aan sociale contacten is juist groot en onmisbaar.
Er wordt nu gesproken over gehandicapten terwijl spreken over ‘mensen met een beperking’ beter zou zijn. Gebruik van de term gehandicapt is naar buiten toe beter omdat men dan direct beseft hoe ernstig het is. Naar de gehandicapte zelf toe is het juist belangrijk om te spreken over beperkingen omdat je dan ook kijkt naar de mogelijkheden die men nog heeft.
Mensen met een handicap en chronisch zieken hebben soms een trots waardoor zij bepaalde zorg die zij nodig hebben niet aanvragen. Denk hierbij aan een persoon die niet kan lopen en in een rolstoel zit. Kan zichzelf prima redden, totdat zijn situatie verandert. Hij wordt vader en merkt dat hij zijn zoontje niet kan verzorgen, uit de box tillen etc. Hiervoor zouden nieuwe voorzieningen moeten komen, maar hij vraagt het niet aan. Een periodiek gesprek met de uitkeringsinstantie zou dit soort zaken aan het licht kunnen brengen waardoor er maatregelen getroffen kunnen worden.
De uitkeringsinstantie is een andere dan de zorgverstrekkende instantie. Onderling contact met elkaar biedt de oplossing dat belangrijke zaken dat worden gesignaleerd.

Gehandicapten en chronisch zieken in onze maatschappij.
Er dient beter nagedacht te worden over toegankelijkheid van gebouwen voor blinden, doven, chronisch zieken en rolstoelen. Er is vaak een conflict in voorschriften voor gehandicapten en brandweervoorschriften bij de inrichting van gebouwen. Bij de één moet de deur naar binnen toe opengaan, bij de ander juist naar buiten toe. Overheidsgebouwen hebben vaak hoge trappen of heuvels. Voor mensen met longproblemen zijn dat grote obstakels. Ook zijn er onvoldoende parkeerplaatsen voor invaliden.

Verkeer. Stoplichten die aangeven hoeveel seconden het duurt voordat men weer kan gaan rijden. Dit zal sowieso de agressie in het verkeer wegnemen en bovendien geeft het de gehandicapte de gelegenheid om zich tijdig op het wegrijden voor te bereiden.

Architecten dienen gehandicapten of ervaringsdeskundigen te betrekken bij het ontwerpen van een gebouw. Er bestaan officiële toegankelijkheidsboeken bij de CC Raad (Gehandicaptenraad). Bij openbare gebouwen zou in ieder geval rekening gehouden moeten worden met deze handboeken. Daarnaast is het belangrijk dat gehandicapten zich realiseren dat zij niet alles moeten willen of kunnen. Kijken naar mogelijkheden van de persoon in plaats van onmogelijkheden.

Chronisch zieken en gehandicapten dienen zoveel mogelijk voor zichzelf te kunnen zorgen. Ze moeten vrij zijn hoe ze willen wonen en door wie ze verzorgd willen worden. Een PGB geeft hen de keuzevrijheid om hun zorg zelf te kunnen regelen.
Er wordt vaak opgemerkt dat mensen zelf veel kunnen doen om niet chronisch ziek te worden. Helaas kunnen trauma’s, erfelijke ziekten, luchtvervuiling, etc. ziekten triggeren of wakker maken die voorheen niet aanwezig waren. Deze trauma’s kan men niet voorkomen, ze gebeuren in je leven.

Het is voor de zorgverleners belangrijk om zich te realiseren dat er een samenhang is tussen lichaam en geest. Men zou moeten kijken naar de kwaliteit van het bestaan van de gehandicapte en chronisch zieke. Ook is het belangrijk om de zorg beter te regisseren. Bijvoorbeeld door een verbindende schakel in te stellen bij mensen met een complexe meervoudige zorgvraag. Deze zorgvraag kan niet in een vastomlijnd protocol gevangen worden.

Ziekteverzuim
Door het voor volwassenen eenvoudiger mogelijk te maken om over te stappen naar ander werk/beroep, kan volgens Heel Nederland het ziekteverzuim sterk worden teruggedrongen. Deze overstap zou bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden door de persoon enige tijd mee te laten helpen/werken in een beroep waar men nu van denkt: daar word ik blij van. Zodat alle ins en outs bekeken kunnen worden. Op deze manier kunnen heel wat mensen die nu ziek thuiszitten weer hun leven oppakken.

Voeding en preventie. Gezondheid is heel belangrijk, nu wordt er vaak gewacht tot men ziek is. Terwijl door eenvoudige voorlichting de mensen zelf hun gezondheid kunnen bevorderen. Vooral door gezond biologisch voedsel betaalbaar te maken en voeding vol met ongezonde E-nummers extra te belasten. Voorlichting bieden in media en in den lande. Zowel over voeding als ziektepreventie, dit werkt zeer kostenbesparend!

Heel Nederland is voor preventieve geneeswijzen en waar mogelijk natuurlijke geneesmiddelen. Het begrip alternatieve geneeswijzen is heel breed en er bestaan (nog) weinig keurmerken die door verzekeraars worden erkend. Heel Nederland wil dat alternatieve geneeswijzen, indien erkend, geheel worden vergoed.

Meer onderzoek. Heel Nederland is ervoor om meer onderzoek te doen naar de werking van alternatieve geneeswijzen op lichamelijk, geestelijk en emotioneel gebied. Er dienen richtlijnen en keurmerken te komen die erkend worden door de verzekeringsmaatschappijen. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar het oplossen van lichamelijke klachten, maar ook naar het welbevinden van de mens. Een goede gezondheid beslaat meer dan een goed functionerend lichaam!
De Klassieke Homeopathie wordt bijvoorbeeld al op Europees niveau besproken als preventief middel om de stijgende ziektekosten te beperken.